Wachttijden

Onze actuele wachttijden: voor een intakegesprek maximaal 2 weken, voor de start van de behandeling 2 weken.

Algemene voorwaarden.


Aanmelden.
Aanmelden kan via e-mail of telefonisch. In het eerste (telefonische) contact zoeken we samen uit of een intake bij Winnicott House zinvol is. Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg is een verwijsbrief van de huisarts nodig voor specialistische GGZ. Na de intake volgt een adviesgesprek, waarin we de diagnose bespreken en een gezamenlijk een behandelplan opstellen t.a.v. doelen, behandelmethode, frequentie van het contact en evaluatie. De huisarts wordt schriftelijk over de diagnose en de behandeling geïnformeerd, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

Uw therapie wordt (deels) vergoed.
De behandelingen bij onze praktijk worden vergoed door de zorgverzekeraar. In uw polis kunt u op zoeken of dat volledige vergoeding is (100%) of een gedeeltelijke vergoeding (veelal 75-90%). Enkele zorgverzekeraars bieden een restitutiepolis aan waarbij 100 % van de GGZ-kosten vergoed worden. Als u zich bij ons voor een behandeling aanmeldt bespreken we met u welke kosten dat met zich meebrengt.
De kosten die wij in rekening brengen zijn conform met NZA-tarief. Via de tarievenzoeker kunt u opzoeken om welk bedrag het gaat. Website NZA.

In de kennismakingsfase duren de zogenaamde diagnostische gesprekken langer dan de therapiesessies die daarop volgen. De kosten hiervan zijn ook hoger dan bij de daaropvolgende therapiesessies. De tarieven variëren per beroepsgroep van de behandelaar. Om ruwweg een indicatie van de kosten te geven noemen we hier de tarieven van de psychotherapeut. Tarieven van een psychiater vallen hoger uit. De tarieven van de lichaamsgerichte therapeut en psycholoog vallen iets lager uit.

Kosten psychotherapeut:
COO 830 : diagnostiek: 90 min 315,90
COO 635 : behandeling 60 min 186,80
COO 765 : behandeling 75 min 230, 38

Bijkomende kosten zijn de kosten die gemaakt worden voor intercollegiaal overleg ten behoeve van de kwaliteit en zorgvuldigheid van uw behandeling. Deze worden eveneens vergoed door de zorgverzekeraar. U krijgt van ons eens per maand een factuur die wordt opgesteld door Axians-Zorg GGZ. Deze dient u in bij uw zorgverzekeraar die een bedrag aan u uitkeert. U betaalt vervolgens het bedrag op onze factuur aan ons. Dit bedrag kan dus hoger uitvallen dan hetgeen uw zorgverzekeraar vergoedt. Indien u vanwege uw financiële situatie niet in staat bent om uw eventuele eigen bijdrage te betalen dan kunnen we in overleg kijken naar uw situatie en een regeling treffen voor de vergoeding van die eigen bijdrage.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen.

Verhindering/no-show.
Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor overmacht. Deze kosten bedragen € 65 en kunnen niet bij de zorgverzekering ingediend worden.
 
Verplicht eigen risico.
Er geldt een wettelijk vastgesteld, verplicht minimaal eigen risico binnen de basisverzekering. Voor 2023 was deze vastgesteld op €385,-.

Zorgvraagtypering.
Per 1 januari 2022 is het verplicht om te werken met Zorgvraagtypering. Aan de hand van de vragenlijst HONOS+ wordt een inschatting gemaakt van de zwaarte van de problematiek. Het betreft een momentopname van de zorgvraag van een cliënt. Deze kan in de loop van de behandeling veranderen en worden bijgesteld. Met zorgvraagtypering kan mede bepaald worden wat gepaste en doelmatige zorg is. De zorgzwaarte wordt op de factuur vermeld en aan de Nederlands Zorgautoriteit (NzA) aangeleverd.

Privacyverklaring.
Uw diagnostische gegevens hoeven niet vermeld te worden op de factuur indien uw gebruik wenst te maken van uw privacy recht. U dient dan een privacyverklaring te ondertekenen in de praktijk tijdens de intake.

Bewaartermijn dossier en privacy:
Wij houden ons aan de geldende wetgeving rondom privacy. De bewaartermijn van een dossier is momenteel gesteld op 15 jaar. U heeft het recht om uw dossier te laten vernietigen na behandeling.
Vergoeding Leertherapie en Supervisie:
De vergoeding verloopt of geheel of gedeeltelijk via de werkgever/ opleiding. Soms is een eigen bijdrage aan de orde als de werkgever maar een gedeelte van de kosten vergoedt.
Vergoeding Coaching:
Kosten voor coaching worden in principe door de werkgever vergoed en afgesproken in overleg. Desgewenst kan er een offerte aan de werkgever gestuurd worden. U heeft hier altijd inzage in. Gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Als de werkgever de opdrachtgever is kan er overleg gepleegd worden bijvoorbeeld met de bedrijfsarts maar steeds met uw toestemming en in overleg.
Als u op eigen initiatief voor coaching of een adviesgesprek komt bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten en kunt u deze eventueel vervolgens bij uw werkgever declareren. Als de kosten niet vergoed wordend door de werkgever kunt u in sommige gevallen gebruik maken van een vergoeding vanuit een persoonlijk nascholingsbudget (vooral van toepassing voor medisch specialisten). Bij coaching zijn wij genoodzaakt een BTW van 21% in rekening te brengen.