AVG

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Lutgarde Vanvuchelen persoonsgegevens verwerkt: a. (potentiële) patiënten; b. bezoekers aan Praktijk Lutgarde Vanvuchelen; c. bezoekers van www.winnicotthouse.nl; d. alle overige personen die met Praktijk Lutgarde Vanvuchelen of van wie Praktijk Lutgarde Vanvuchelen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk Lutgarde Vanvuchelen verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; c. Op de website worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

3. Doeleinden verwerking
Praktijk Lutgarde Vanvuchelen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst, coaching of leertherapie en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond Praktijk
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één van de volgende rechtsgronden: a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
De praktijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens mijn instructies verwerken. Hun werkzaamheden voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk Lutgarde Vanvuchelen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Lutgarde Vanvuchelen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld

8. Bewaren van gegevens
Praktijk Lutgarde Vanvuchelen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Lutgarde Vanvuchelen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure. e. voor leertherapie en supervisie worden geen gegevens bewaard.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Praktijk Lutgarde Vanvuchelen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Lutgarde Vanvuchelen door een e-mailbericht te sturen naar info@winnicotthouse.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Lutgarde Vanvuchelen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Lutgarde Vanvuchelen door een e-mailbericht te sturen naar info@winnicotthouse.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.